Michael_Moynihan_P057_134_005

Letter from Michael Moynihan to John Moynihan, 23 March 1914