Michael_Moynihan_P057_134_001

Letter from Michael Moynihan to John Moynihan, 23 March 1914